Okres Beroun -Vozidla: Tatra 148-CAS32, Avia A30-DVS12, VW Transporter -DA
Historie a založení sboru.
Z doby nedávné.

Současnost.

Zásahová jednotka

Zásahová technika

Hasičárna

Výbor

Velitelé a starostové

Nejstarší sbory na okrese
Historie založení a vývoj sboru

Z kroniky:


"…Jako v četných jiných pokrokovějších místech naší drahé vlasti utěšeně vzkvétalo ve druhé polovině sedmdesátých let devatenáctého století zakládání sborů dobrovolných hasičů, tak tomu bylo i v Litni. Na popud zdejšího rodáka Jana Křtitele Pecánka, který tu tehdy u svých příbuzných jako rekonvalescent dlel, usneslo se obecní zastupitelstvo městyse Litně dne 23/7 1876, aby v Litni utvořil se sbor dobrovolných hasičů, který by pomocí stávajících již zařízení při požárech život i majetek spoluobčanů v Litni a okolí neúnavnou přičinlivostí, nezištným sebeobětováním a zevrubnou znalostí ve služebních pracích náležitě hájil a chránil…"


V prosinci 1876 propůjčilo obecní zastupitelstvo stříkačku s přerušovaným proudem, košíky, žebříky a háky, které toho času mělo, budoucímu sboru k užívání. Nato se konaly přípravné práce k založení sboru a pracovalo se na stanovách. Až v červenci 1877 byla svolána ustavující valná hromada, ve které tehdejší předseda prozatímního výboru Čeněk Pecánek, dal čísti stanovy Josefu Čížkovi ml. Poté ujal se slova P. Jan Křtitel Pecánek, který v poutavé řeči vylíčil potřebu a výhodu hasičských sborů a vyzval přítomné, aby se přihlásili za členy činné nebo přispívající. Sbor byl posléze přihlášen do Ústřední hasičské jednoty.


Litenští hasiči se poté scházeli nejen při požárech, ale i při různých slavnostech, mezi které patřilo např. i slavnostní otevření Národního divadla v Praze v roce 1881. První světová válka poznamenala činnost sboru, neboť 17 členů trpělo na bojištích války. V meziválečném období naši hasiči aktivně pracují a od roku 1936 mají ve výzbroji dvoukolovou motorovou stříkačku Smekal Slatiňany s elektrickým osvětlením a hasičské auto Walter.

V průběhu druhé světové války hasičský sbor pod rouškou požární prevence a přípravy plánů likvidace ohně opatřil přesné stavební plány průmyslových podniků liteňského velkostatku a vojenského německého skladiště ve sladovně na Skuhrově. Tyto plány byly předány prostřednictvím vyšších hasičských složek k dispozici československému odboji. Tyto akce na mnoha jiných místech zůstaly neutajeny a řada příslušníků hasičstva byla zatčena a uvězněna v koncentračních táborech, odkud se mnozí nevrátili. Byli to hrdinové, kteří nepromluvili a jedině tak nedošlo k prozrazení celé sítě a tím i skupiny liteňských hasičů, kteří uvedený odbojový úkol provedli a prokázali tak své místo i svůj postoj v boji proti fašismu.


Po květnové revoluci v roce 1945 byl na podnět liteňských požárníků požádán MNV Liteň o propůjčení bývalé synagogy na náměstí, neboť dosavadní hasičská kolna na Špejcharu nemohla pojmout opuštěný vojenský vrak značky Steier, který byl členy sboru přestříkán na červenou barvu a stal se tak součástí požární výzbroje. Převzetí synagogy požárníky znamenalo významnou událost, která předznamenala další možnosti rozvoje liteňského požárního sboru.V objektu došlo k mnoha přestavbám a v roce 1980 byla kompletně dokončena přístavba a tehdy byl požární dům uveden do takové podoby, v jaké se nachází v současnosti. V té době již náš sbor užíval moderní požární cisternový stříkací vůz AKV a dopravní automobil Avii, která nám slouží dodnes.

Po změně politického režimu v roce 1989 činnost SDH Liteň poklesla a znovu se ji podařilo oživit až v roce 1995.
Z doby nedávné

Před dvanácti lety, tedy v roce 1995, procházela požární ochrana v naší republice podstatnými změnami, neboť se realizovalo plošné rozmístění sil a prostředků. Sbor dobrovolných hasičů v Litni byl zařazen do III. kategorie jednotek požární ochrany, z čehož pro obecní úřad vyplývalo zřídit zásahovou jednotku na téměř profesionální úrovni. V tomto roce došlo v letním období k povodním v našem okolí a tehdy se hasiči sešli, aby se vydali na pomoc spoluobčanům, žijícím v okolních obcích, kteří byli velkou vodou postiženi. To bylo podnětem k vytvoření zásahové jednotky a do této bylo starostou jmenováno pět hasičů, kteří prošli zdravotními prohlídkami. V tomto roce začala školení odborné přípravy pod vedením velitelů směn Hasičského záchranného sboru okresu Beroun. Naše zásahová jednotka měla v roce 1995 k dispozici požární automobil trambus CAS25-RTHP a dopravní automobil Avii DVS12- A30, v němž je uložena motorová požární stříkačka PS12. K své činnosti jsme tehdy využívali i nákladní automobil Praga V3S.

Rok 1996 byl pro náš sbor přínosem, neboť se naše zásahová jednotka rozrostla o další nové členy a tak jsme se již mohli poprvé po dlouhé době účastnit okrskové soutěže a následně nato jsme se účastnili poprvé i okresní soutěže v Hořovicích. V tomto roce se zásahová jednotka také poprvé účastnila protiplynového výcviku v cvičném polygonu Hasičského záchranného sboru v Příbrami. Poprvé byl prováděn výcvik ve výškách v lomu Alkazar. Dalším pozitivním přínosem roku 1996 bylo, že byl zakoupen za přispění našeho významného sponzora Václava Veselého od Hasičského sboru Beroun požární automobil Tatra CAS32-T148, který slouží po mnoha nákladných opravách dodnes. Zároveň byla naše jednotka vybavena radiostanicí a spojení s operačním střediskem okresu se tak stalo snazším. V témže roce došlo také k požárům, přičemž k nejobtížnějším patřily požáry hal Agropodniku na Skuhrově, kde uhynuly tisíce kusů drůbeže.


V roce 1997 vyjížděla naše zásahová jednotka k pěti požárům, kdy největším byl požár cihelny na Vráži. V roce 1997 také byla povodněmi zaplavena Morava a naším sborem byla v této souvislosti uspořádána humanitární sbírka, jejíž celková hodnota byla vyčíslena na 150 tisíc Kč. Tento rok byl významný také tím, že jsme pořádali oslavy 120. výročí založení SDH Liteň.

Rok 1998 byl náročný, zejména co se týče množství požárů v našem okolí. Došlo celkem k 10 požárům a mnoha technickým zásahům. Z významnějších požárů stojí za zmínku požár stodoly bývalé sladovny na Skuhrově a nepochybně největším byl požár výrobní haly podniku Linde Frigera v Berouně, kdy byl zásah spojen zejména s únikem mnoha chemických látek a škoda přesahovala 200 milionů Kč. Naše zásahová jednotka v roce 1998 čítala 9 členů, kteří se účastnili pravidelných školení odborné přípravy a hlavní jádro hasičů již zůstává až do doby dnešní.


Rok 1999 byl na požáry také bohatý, z významnějších požár hospody ve Všeradicích a požár garáže s pohonnými hmotami a tlakovými lahvemi v Litni v Sokolské ulici. V tomto roce se náš sbor poprvé účastnil soutěže ve Vrančicích v sousedním okresu Příbram, kde probíhala soutěž Vrančický tuplák. Od této doby se této velmi zábavné soutěže náš sbor pravidelně účastní a s Vrančickým hasičským sborem jsou udržovány velmi dobré vztahy.


V letech 2000 až 2002 jsme se potýkali se stále se opakujícími problémy, hlavně šlo o zásahovou techniku, která byla ve velmi špatném stavu a nebyl dostatek peněz na opravy. Snažili jsme se vydělávat peníze hlavně svépomocí a utržené peníze jsme vkládali zpět do techniky, abychom ji udrželi v provozuschopném stavu a byli tak vždy připraveni zasáhnout v případech vyhlášení poplachu. V srpnu roku 2002 došlo v našem okolí ke krutým záplavám, které zasáhly hlavně povodí řeky Berounky a na záchranných pracích i likvidaci následků jsme se nepřetržitě podíleli po celou dobu povodně a to zejména v okolních obcích Karlštejn, Zadní Třebaň a Srbsko.


V roce 2003 se řady zásahové jednotky rozšířily na 13 odborně způsobilých hasičů a zájem o práci ve sboru se zvýšil. Největším požárem tohoto roku byla hala Agropodniku ve Vlencích, která celá shořela a v ní i několik desítek tisíc kuřat. Dalším velkým požárem tohoto roku byla i uskladňovací hala v Osově, kde probíhaly hasební práce a rozebírání konstrukcí nepřetržitě tři dny a dvě noci za mrazivého počasí. Koncem roku bylo pořízeno svolávací zařízení Kanga+, které podstatně urychlilo vyrozumívání hasičů o požáru či nastalé mimořádné události tím způsobem, že jsou rozeslány každému krátké textové zprávy na mobilní telefony. Pomocí tohoto zařízení je možno též dálkově spustit sirenu. Ve Vrančicích v roce 2003 proběhla soutěž v historických zásahových hasičských uniformách a soutěžilo se s historickou stříkačkou značky Smekal.

Rok 2004 byl úspěšný zejména tím, že po vítězství v okrskové soutěži následovalo okresního kolo v požárním sportu v Hořovicích, kde jsme po výborném výkonu obsadili medailové třetí místo. V roce 2004 také došlo k požárům a technickým zásahům a do výbavy sboru přibyly čtyři dýchací přístroje Saturn. Spousta brigádních hodin byla odpracována jak na požární zbrojnici, tak i na zásahové technice.


V letech 2005 a 2006 nedošlo k zásadnějším změnám, činnost sboru probíhala dle plánu a jádro kolektivu se stává stabilním. Byla dokončena plynofikace hasičárny, instalováno ústřední topení a byla kompletně opravena karoserie Avie. V hasičárně byl pořádán dětský zájmový kroužek, ve kterém si děti osvojovaly a upevňovaly znalosti z požární ochrany a dalších všeobecných oborů.Současnost

Rok 2007 je pro náš sbor rovněž úspěšný, neboť po vítězství v okrskové soutěži v Karlštejně následovala okresní soutěž na Městském stadionu v Hořovicích, kde se nám podařil hodnotný výsledek obsazením 4. místa. Od počátku letošního roku 2007 došlo na Liteňsku a v okolí rovněž k mnoha požárům a technickým zásahům a naše zásahová jednotka byla a je vždy připravena a vyjíždět k jejich likvidaci a na místě účinně zasahovat a provádět nutná opatření.

Kulturní život náš sbor neopomíjí a sám pořádá či se spoluúčastní při pořádání kulturních akcí v naší obci, jakými jsou např. pořádání staročeských májů, dětských dnů, prezentací hasičské činnosti, čarodějnic apod. Každoročně také navštěvujeme Mateřskou školku v Litni, kde si mají děti možnost prohlédnout naší zásahovou techniku zblízka.Zásahová jednotka

Naše zásahová jednotka je zařazena do III. kategorie v Integrovaném záchranném systému ČR, což obnáší požadavky na odbornou způsobilost všech členů, která může být potvrzena až po odborném výcviku a potvrzení zdravotní způsobilosti lékařem. Odborný výcvik v sobě zahrnuje teoretickou přípravu, která se koná ve školících místnostech a praktickou přípravu, která probíhá v terénu. Praktická příprava obsahuje výcvik na vodě, který zahrnuje nejen ovládání raftů, ale i stavění norných stěn v případě chemických havárií na vodě. Poté je třeba absolvovat výcvik ve výškách, který je v našich podmínkách prováděn jak na skalách na Berounsku, tak i na cvičné věži na HZS v Berouně. Praktická příprava je pak završena úspěšným absolvováním protiplynového výcviku v cvičném polygonu HZS Příbram.

Případné specializace mohou být pro hasiče vyžadující odbornost pro zastávanou funkci, kterou je např. velitel družstva, strojník, pilař apod.

V současné době čítá naše zásahová jednotka 15 členů:


Jaroslav Pecánek ml. velitel jednotky

Petr Lebeda zástupce velitele jednotky

Tomáš Mičunek velitel družstva

Ladislav Artl ml. strojník

Rostislav Černý strojník

Michal Lis strojník

Jiří Hrách pilař

Lukáš Münzberger pilař

David Červený hasič

Zdeněk Červený hasič

Vít Gruncl hasič

Lukáš Harnoch hasič

Jan Chalupka hasič

Dušan Šinágl hasič

Martin Topič hasičZásahová technika a výzbroj

Zásahovou techniku tvoří požární automobil Tatra CAS 32-T148 a dopravní automobil Avia DVS12-A30. V Avii je umístěna přenosná motorová požární stříkačka PS-12, a dále se v tomto automobilu nachází plovoucí požární čerpadlo Kraken, dýchací přístroje Saturn, motorová pila Stihl MS290, elektrocentrála a osvětlovací zařízení a další.


Hasičárna

V současnosti nám k výkonu činnosti slouží moderně vybavená hasičárna, která je situována uprostřed městyse na náměstí, je plynofikovaná vč. ústředního vytápění a plně funkční jsou rozvody vody i elektřiny.


Složení současného výboru SDH Liteň

Ladislav Artl ml. starosta

Josef Münzberger náměstek starosty

Jaroslav Pecánek ml. velitel

Petr Lebeda zástupce velitele

Tomáš Mičunek jednatel

Antonín Pecánek pokladník

Roman Štěpán strojník

Ladislav Artl st. člen výboru

Stanislav Poláček člen výboru

Vít Gruncl člen výboru

Jiří Hrách člen výboru


Stav členů SDH: muži: 43

ženy: 7

celkem: 50Sled starostů od doby založení sboru

1) předseda přípravného výboru:

Čeněk Pecánek 1876 - 1877

2) Rudolf Brechler rytíř z Troskovic 1877

zastupující Čeněk Pecánek 1877

3) Josef Wildt 1877 - 1878

zastupující Čeněk Pecánek 1877 - 1878

4) Alois Šlerka 1878 - 1879

5) Josef Kovářík 1879 - 1881

6) Vojtěch Pecánek 1881 - 1882

7) Čeněk Pecánek 1882 - 1886

8) MUDr. Čermák 1886 - 1887

Zastupující Josef Kovářík 1887 - 1888

9) Josef Kovářík 1888 - 1899

10) MUDr. Josef Houzík 1899 - 1932

11) František Drnka 1932 - 1937

12) Josef Zdrůbek 1937 - 1954

13) František Pechar 1954 - 1968

14) Jaroslav Slabihoudek 1968 - 1981

15) Ladislav Artl st. 1981 - 2004

16) Ladislav Artl ml. 2004 - dosudSled velitelů od doby založení sboru

1) Rudolf Brechler rytíř z Troskovic 1877 - 1881

2) Jan Karásek 1881 - 1898

zastupující Čeněk Horák 1898 - 1899

3) Josef Kovářík 1899 - 1911

4) Čeněk Horák 1911 - 1915

zastupující Antonín Pecánek 1915 - 1916

5) Antonín Pecánek 1916 - 1928

6) František Drnka 1928 - 1932

7) Jaroslav Pecánek 1932 - 1946

8) Josef Artl 1946 - 1960

9) Jaroslav Pecánek st. 1960 - 1963

10) František Hájek 1963 - 1985

11) Stanislav Poláček 1985 - 1989

12) Ladislav Artl ml. 1989 - 1996

12) Jaroslav Pecánek ml. 1996 - 2011

13) Jiří Hrách 2011- dosudNejstarší dobrovolné hasičské sbory na Berounsku

1.Liteň 1877 (přípravný výbor od 23/7 1876)2.Žebrák 18803.Broumy 18804.Chyňava 18825.Zdice 18826.Cerhovice 18867.Hudlice 18878.Bykoš 1888
9.Lochovice 1888
10.Hostomice 1889
11.Kublov 1889
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one